Základní informace

Základní informace

ZBIROVIA, a.s. je výrobcem ručního řemeslnického nářadí a výkovků s dlouhou historií sahající až do roku 1860. Její výrobní program se začal vytvářet a formovat od roku 1881, kdy byla původní dílna na výrobu cvočků rozšířena o první objekt na výrobu kladiv a kleští. V průběhu času se postupně výrobní program rozšiřoval a upravoval až do dnešní podoby. V České republice je ZBIROVIA, a.s. největším výrobcem kovaného ručního řemeslnického nářadí a v mnohém sortimentu i jediným. Současný výrobní program představuje více jak 100 typů výrobků s více jak 300 variantami velikostí. Výkovky pak zastupuje více jak 500 druhů a velikostí výrobků různých tvarů a hmotností (od 0,05 do 10 kg).

Do výrobního programu lze rovněž zařadit vlastní konstrukci a výrobu nástrojů a zápustek, třískové obrábění, lakování práškovou barvou či v neposlední řadě i truhlářské výrobky vyráběné v moderně vybavené dílně.

ZBIROVIA, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka B29 s datem vzniku a zápisu 21. prosince 1990
Sídlo společnosti je na adrese Sládkova 219, 338 08 Zbiroh
Identifikační číslo: 00169650; DIČ: CZ 00169650
Bankovní účty určené ke zveřejnění: 2368749369/0800 (04.10.2017); 7347592/0800 (13.06.2017); 2106620274/2700 (02.04.2013)
CZ5427000000002106620282 (02.04.2013); CZ3227000000002106620290 (02.04.2013)

Poslání firmy

Poslání firmy

Jedním z cílů nového vedení společnosti od svého vstupu v roce 2017 je navázat na výrobní historii zbirožského kraje a samotného závodu ZBIROVIA, a.s.. Prosadit se a uspět v konkurenci kovaného řemeslnického nářadí, tak i samotných výkovků, kvalitou nabízeného zboží, inovací výrobků, flexibilním přístupem a službami orientovanými na požadavky zákazníka a odpovídající cenovou politikou dodávaných výrobků.

Být jedním z předních tradičních zaměstnavatelů v regionu s sebou nese závazek, ale také možnost podílet se a vytvářet změny. Zajímáme se o podmínky našich zaměstnanců, ale i o dění v našem okolí. Snažíme se pomáhat tam, kde je to potřeba, podporujeme vybrané charitativní projekty, kulturní a společenské akce nejen ve svém okolí, ale i v celém regionu.

S našimi spolupracovníky tvoříme díky dalšímu soustavnému zdokonalování naši společnou budoucnost.

Historie společnosti

Historie společnosti

Samotné město Zbiroh podle legendy založil Zbyněk Zajíc z Valdeka, který při jednom z honů se svou družinou zabloudil. Až po soumraku našli místo k přenocování, kde je ráno čekalo překvapení, všude kolem se válely jelení parohy. Zbyněk je dal sesbírat a rozhodl se na tomto místě postavit hrad. A právě sbírání parohů mu dalo jméno Zbiroh. O sedm století později tu Alfons Mucha stvořil své nejslavnější dílo Slovanskou epopej. Tradice zpracovávání železa na Zbirožsku sahá až do středověku. První zmínka týkající se železářství v této oblasti pochází z roku 1379, kdy se urbář rožmberských panství zmiňuje o huti strašické.

Řemeslem, majícím v tomto kraji dlouholetou tradici, byla výroba cvočků podomácku ve "veřtatech". Ve Zbiroze se cvočkařská dílna nacházela ve Sládkově ulici č. p. 174 a založil ji roku 1860 Václav Kreisinger. Později začal postupně připojovat a rozšiřovat sortiment o několik druhů kleští, kladívek a palic. Cvočkařství začalo postupně ustupovat především kvůli své náročnosti a ručnímu provedení a s postupným zaváděním tovární výroby cvočku.

V roce 1881 převzal zavedenou výrobu Kreisingerův zeť Jan Klekner. O výrobky závodu projevují zájem odběratelé z Vídně, Uher, Polska a Itálie, takže závod se začal postupně rozšiřovat. Jako ochrannou známku, která by měla symbolizovat sílu, vytrvalost a houževnatost, si tehdejší vedení závodu zvolilo symbol „medvídka“.

Dalším milníkem v historii společnosti je rok 1929, kdy je závod ve veřejné dražbě prodán Otto Taussigovi. V obchodním názvu se poprvé objevuje název ZBIROVIA Zbiroh a nová ochranná známka „Z“ v traverze, kterou ZBIROVIA, a.s. používá dodnes.

V dalších letech JUDr. Zdeněk Taussig, syn Otto Taussiga, přejímá Zbirovii po svém zesnulém otci a vede závod až do roku 1939, kdy prchá z Československa před okupanty. Z moci říšského protektora v Čechách a na Moravě dostává továrna nového šéfa a později i majitele v osobě majora Hanse Wreda. Ten po svém nástupu prakticky okamžitě likviduje výrobu a především export nářadí a zavádí zbrojní výrobu pro válečné potřeby.

V poválečných letech se ZBIROVIA vrací k výrobě tradičního sortimentu a postupně se v jejím řízení, na rozdíl od předválečných let, nestřídají majitelé, ale ředitelé závodu.

Novodobější historie společnosti ZBIROVIA se začala psát v roce 1957, kdy byla ZBIROVIA Zbiroh začleněna do podniku TONA Pečky a následně v roce 1968 v rámci reorganizace československého hospodářství byl závod ZBIROVIA přičleněn k podniku Nářadí Praha pod exportní značku Narex. To vše se podařilo i přes požár nové velké haly v roce 1961, který ji zcela zničil.

Po společenských změnách se ZBIROVIA stala k 1.11.1990 státním podnikem s plnou právní subjektivitou a následně k 1.1.1991 byla změněna právní subjektivita a registrována jako akciová společnost ZBIROVIA, a.s. se sídlem ve Zbiroze a později následně privatizována v první vlně kupónové privatizace.

Současnost

Současnost

Výrobní a technologické možnosti

Výrobní uspořádání je uzpůsobeno tak, aby v maximální míře vyhovovalo požadavkům na výrobu ručního řemeslnického nářadí a výkovků kovaných na našich výrobních linkách pro tuzemské i zahraniční zákazníky, kteří preferují kvalitu a dlouholeté výrobní zkušenosti, které jim ZBIROVIA nabízí. Výrobní dávky a série jsou kalkulovány vždy s ohledem na výrobní kapacity a dle požadavků zákazníka na dodací termíny při současném zohlednění všech parametrů k dosažení co nejvyšší efektivnosti. Vždy klademe maximální důraz na kvalitu námi vyráběných výrobků což se odráží v certifikaci ISO 9001. Při zaváděných nových výrobků se snažíme v maximální míře při komunikaci se zákazníkem nacházet ta nejvhodnější ekonomická, materiálová, výrobní, technologická a konstrukční řešení, včetně termínů jejich realizace. Naše výrobní a technologické kapacity nám umožňují zpracovávat materiál třídy 11-17 a jim odpovídající ekvivalenty v souladu s normou DIN EN o hmotnosti 0,05 kg až 10 kg a mezních hodnot u vstupního materiálu 80x80 mm (pro čtvercové tyče a sochory) a 80 mm (pro kulaté tyče).

Vlastní konstrukce a výroba zápustků

Společnost ZBIROVIA disponuje vlastní konstrukcí a technologií, včetně vlastní nástrojárny pro výrobu zápustků a přípravků pro obrábění. To nám umožňuje v maximální možné míře reagovat na jednotlivé požadavky našich obchodních partnerů při vývoji a výrobě jejich finálních výkovků.

Dokončovací technologické operace

Postupně se naše společnost dostává do pozice dodavatele finálního výrobku a to díky technologickým možnostem pro obrábění na našich konvenčních či CNC strojích.